Стартира приемането на документи за кандидатстване по проект BG05M9OP001-2.002– Независим живот по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Документи  за кандидатстване ще се подават от 15. 01 до 29.01. 2016 в деловодството на район „Оборище“, СО.

Заявления за попълване може да изтеглите и  от тук:

 заявлeние за кандидати – личен асистент

 заявление за ползване на услугата

Целите на проекта са подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:
1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
2. Утвърждаване предоставянето на социални услуги в домашна среда на територията на район „Оборище“,СО.