Провеждана процедура за обявяване на Заповед № РА50-660/03.09.2019 г. на гл. архитект на СО, с която е одобрен проект за ПУП – ИПЗ на УПИ  ІV -10, кв.516, ПИ с идентификатор по КККР 68134.403.261 и УПИ XI-4 от кв. 515, ПИ с идентификатор по КККР 68134.403.284 и РУП за УПИ IV-10 от кв. 516, м. „ГГЦ Зона Г-14“, с административен адрес: ул. „Дунав“ № 25