Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“

 

Район „Оборище”, в партньорство с район „Витоша”, подписаха  договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0182-C01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“. Очаква се помощ по проекта да бъде оказана на 199 души. Проектните дейности ще се изпълнят по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

От социалната услуга „Патронажна грижа“ могат да се възползват:

  • Хора с увреждания (с изключение на тези, които имат назначени лични асистенти и тези дейности са заложени в задълженията на личните асистенти).
  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • Граждани, за които има социална необходимост (вкл. лица поставени под карантина във връзка с Сovid19).
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Социалните асистенти, назначени по Проекта, ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти, продукти от първа необходимост, ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни

Открита е специална телефонна линия 0882 471 179 , на която се подават заявки за ползване на услугата, в рамките на работното време на общинската администрация от 08:30 до 17:00 часа, всеки работен ден.

Общата стойност на проектното предложение е 316`410.00 лева, като съфинансиране от ЕСФ е 268`948.50 лева, а национално съфинансиране: 47`461.50 лева. Проектните дейности ще приключат на 31.12.2020 г.