Уведомление за потребителите на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд“

Район „Оборище“ обявява срок 31.12.2019 г. (вторник) за подновяване на договорите на потребителите на услугата „Осигуряване на топъл обяд в район „Оборище“, във връзка с удължаване на срока на Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0138-C04 „Осигуряване на топъл обяд 2019-2020“, по Оперативна програма за храни/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017-2020 и на основание сключено Допълнително споразумение № 4 към Договор BG05FMOP001-3.002-0138-C04.