РЕШЕНИЕ на СОС за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 

С Решение № 580 по Протокол № 37 от 09.09.2021 г. Столичният общински съвет е приел условия и ред за временно освобождаване-изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем или обезщетение от лица- наематели или ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. С решението на Столичен общински съвет може да се запознаете тук Р Е Ш Е Н И Е № 580.

 

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Район „Оборище“-СО и ползвателите на общински нежилищни имоти, които желаят да се възползват от възможността за временно освобождаване- изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем или обезщетение към Район „Оборище“-СО за срок не-по дълъг от периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. по реда и условията на Решение № 580 по Протокол № 37 от 09.09.2021 г. на СОС, следва в срок до 31.01.2022 г. да подадат в районната администрация заявление – Приложение №1 , Приложение №2 , Приложение №3  или  Приложение №4 , придружено с документите, посочени в т. 6 и т. 7 от решението на СОС, вкл. и изрично писмено съгласие, по смисъла на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

– Декларация – Приложение 1 – юридическо лице без дейност
– Декларация -Приложение 2 – ЕТ без дейност
– Декларация – Приложение 3 – ЕТ със спад
– Декларация – Приложение 4 – юридическо лице със спад
– Заявление

Съгласно т. 12 от решението на СОС лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, заплащат за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. съответната такса по чл. 30, т. 1б и/или т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община в размер, намален с 50 % спрямо определения в т. 1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса. Облекчението се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.

Съгласно т. 21. За лица, регистрирани след 1 октомври 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.