Решение № 538, по Протокол № 86/ 23.07.2015 г. на СОС Одобрен Подробен устройствен план- изменение на план за регулация, план за застрояване със специфични правила и норми и план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за м. „Център Зона А-север”, район „Оборище” – СО, в границите на: Ларгото- бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков, ул. Кракра, бул. Янко Сакъзов, бул. Васил Левски, ул. Шипка, ул. Париж, ул. Московска, площад Александър I Батемберг, бул. Цар Освободител- до Ларгото.