На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

М17-І-4 „Изграждане на нов разпределителен топлопровод от камера №КЛ 39 на ул. „19 февруари” по ул. „Оборище” с пресичане на бул. „Васил Левски”.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

ОБЯВА

 до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.).„Топлофикация София” ЕАД,  ул. „Ястребец” 23 Б, ж.к. Борово, София 1680

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:

 Обекти на територията на СО – район „Оборище” от инвестиционната програма „Изграждане на нов участък от топлопроводната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2018 г.

 М17-І-4 „Изграждане на нов разпределителен топлопровод от камера №КЛ 39 на ул. „19 февруари” по ул. „Оборище” с пресичане на бул. „Васил Левски”.

За контакти: Десислава Чаушева, ул. „Ястребец” №23Б, София 1680, тел. 0878624686

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.