На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-335/24.04.2019 г. на Главния архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „за кооперативен пазар“, кв. 129б, м. „Подуяне – център“, район „Оборище“, административен адрес: ул. „Васил Друмев“ № 53.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 09:30 до 12:00 часа.

Васил Цолов

/п/

Съобщение – ул. Васил Друмев 53