УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,
На основание чл. 131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект – недвижима културна ценност: смяна на предназначението на административна сграда (НКЦ) в хостел, находища се в УПИ XIX-17 (ПИ с идентификатор № 68134.403.197 по КККР на район „Оборище“), кв. 519, м. „ГГЦ Зона Г-14“.
С визата може да се запознаете в приемното време на отдел УТКС на СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа в сградата на СО-район „Оборище“, като същата може да бъде обжалван в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

» Съобщение с изх. № РОБ-17-ВК08-555 от 03.04.2017г.