От 01.09.2019 г. започва предоставянето и финансирането на личната помощ, на основание на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Молим, в кратки срокове потребителите ползващи социални услуги по ПМС № 344/21.12.2018 г., предоставяни от район „Оборище“, да подадат Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за лична помощ, за да има технологично време за прилагане на процедурата за изготвяне на индивидуална оценка иминимизиране на риска от прекъсване на ползването на услугата.

Заявление-декларация се подава в Дирекция социално подпомагане „Оборище“ по настоящ адрес: ул. „В. Петлешков“ № 41, гр. София.