Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО, за обект с административен адрес: „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв. 525, м. “Зона Г-14“, СО-район „Оборище“, гр. София, находящ се на ул. „Цар Симеон“ № 36 в район Оборище, топлопровод 123 м, с възложители – „Топлофикация София“ ЕАД, „СТОЛИЧНА ОБЩИНА“, ЕИК/Булстат: 000696327 и „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД, ЕИК/Булстат: 175227536, „БГ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК/Булстат: 202402626.

Разрешение за строеж № Б-119-09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО