На основание чл. 149. ал. 1 от ЗУТ обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020  г. за строеж:

„РАЗПРЕДЕЛЕНА АНТЕННА СИСТЕМА ЗА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН – III МЕТРОЛИНИЯ“

Разрешението за строеж е обявено на ДНСК, ,.А 1“ АЕД. ..БТК“ ЕАД. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

Па основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ – СО в 14-дневен срок от съобщаването му.

УВЕДОМЛЕНИЕ за обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020 г., София, Оборище