Съгласно Постановление №23 от 4 февруари 2016г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й, допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/; ППП /пакетно – повдигани плочи/; ЕПК /едроплощен кофраж/; пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Допустими за финансиране през 2016г. са и:

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/; ППП /пакетно – повдигани плочи/; ЕПК /едроплощен кофраж/; пълзящ кофраж и разновидностите им – на три  или повече етажа, от минимум 6 /шест/ самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– многофамилни жилищни сгради /масивни сгради/, проектирани преди 26 април 1999г., на три или повече етажа с 6 /шест/ или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност може да се предоставя само на Сдружения на собствениците /СС/ на допустима сграда.

За целите на програмата е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок – секцията/сградата. При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок – секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС.

В случай, че сградата се състои от блок – секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок – секция. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по – малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок – секцията.

След учредяване на СС в 14 – дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ /съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗУЕС/. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към ЗИФП.

Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата.