СЪОБЩЕНИЕ

на

основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-20/13.02.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж Б -6/23.04.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 08.05.2019 г. за обект:

„Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“, гр. София, ул.“Чумерна“ № 1” в район Оборище, „УПИ XIII-391“ „за ЖС“ (стар „УПИ XIII-12, XIV-13”), съответстващи на имот с идентификатор № 68134.403.391, кв. 515, м. „Център – Зона „Г-14“.

В район „Оборище“ СО е постъпило заявление вх. № РОБ18-АП00-341 – (17) от 29.01. 2020 г. за отстраняване на очевидна фактическа грешка от РС на благоустройствени обекти с № Б-6 от 23.04.2019 г. от „БГ ТЕХ София“ ООД.  Допълнително е входирано уточнение с вх. № РОБ18-АП00-341-(18)/ 07.02. 2020 г. към заявлението.

В тази връзка съобщаваме на заинтересованите лица, че на основание подадено заявление вх. № РОБ18-АП00-341-(17) от 29.01. 2020 г. и уточнението към него с вх. № РОБ18-АП00-341-(18)/ 07.02. 2020 г. и на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК, че е издадена Заповед РОБ20-РД-09-20/13.02.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж Б -6/23.04.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 08.05.2019 г. за обект:

„Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“, гр. София, ул.“Чумерна“ № 1” в район Оборище, „УПИ XIII-391“ „за ЖС“ (стар „УПИ XIII-12, XIV-13”), съответстващи на имот с идентификатор № 68134.403.391, кв. 515, м. „Център – Зона „Г-14″.

Приложено публикуваме копие от заповедта, като моля същата да бъде съобщена от „БГ ТЕХ София“ ООД на заинтересованите лица по реда на чл. 18а, ал. 9 от АПК – чрез залепване на настоящето и приложенията към него на входната/-ите врата/-и на адрес: гр. София, ул.“Чумерна“ № 1” за което да се състави Протокол за поставено-свалено съобщение.

Заповедта с разрешението за строеж Б -6/23.04.2019 г. се публикува на електронната страница на район „Оборище“ – СО (so-oborishte.com) и на таблото за обяви на втори етаж в деловодството на район „Оборище“ – СО, бул. Мадрид №1 за срок от 7 /седем/ дни, на основание на чл. 18а, ал. 10 от АПК.

В седем дневен срок от публикуването на настоящето, заинтересованите лица могат да се запознаят със Заповедта и приложенията към нея в район „Оборище“ – СО, бул. Мадрид №1, в приемното време: сряда от 13:30 ч. до 16:30 часа и петък от 9:30 ч. до 12:30 часа, ет.4, стая №4, като след изтичане на този срок ще се смята, че Заповедта и приложенията към нея  са надлежно връчени на всички заинтересовани страни.

На основание чл. 215, ал. 1 и/ или ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София град, чрез Главния инженер на район Оборище – СО.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, копие от Заповед № РОБ20-РД-09-20/13.02.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж Б -6/23.04.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 08.05.2019 г.

Заповед № РОБ-РД-09-20_13.02.2020