ОБЯВЛЕНИЕ

 За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ20-РД-09-132 от 06.08.2020г.  на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше степен „Бакалавър“
  • професионален опит – 2  години
  • ранг – ІV младши

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.2 от НПКППМДС
  2. Декларация по чл. 17, ал.3, т.1.от НПКППМДС
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Копие от документи, доказващи професионален опит:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 17.00 часа на 17.08.2020 г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, гише №1, както и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

VІ. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен на 24.08.2020г. на интернет страницата на района:  www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира работата на комисията по чл.10 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО).  Внася и докладва в комисията по чл.10 заявленията и преписките за включване в картотеката на района. Изготвя ежегодни проекти по чл. 15 от НРУУРОЖТСО за настаняване на нуждаещи се от общински жилища. Изготвя общия и индивидуални протоколи от заседанията на комисията, заповеди, доклади до кмета на района за прекратяване на наемни отношения. Изготвя констативни актове, писма до организации и граждани. Организира разпределението на дължимите суми за такса „Битови отпадъци“ (ТБО), подготовката на декларации за освобождаване от ТБО. Участва в комисии, следи сроковете на сключените договори за наем, прави предложения за управление на имоти, общинска собственост и др.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността 700 лева.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на район „Оборище“-СО/подпис и печат/

Приложение – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17 от НПКПМДС

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ – УОСЖФ

СПИСЪК С НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ -УОСЖФ

Система за определяне резултатите от теста и интервюто