СЪОБЩЕНИЕ

на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-176/07.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 / 23.09.2020  г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“ находящ се в УПИ VI-304, кв. 736, с административен адрес ул. „Чаталджа“ № 18, в гр. София”.

В район „Оборище“ – СО е извършена проверка от РДНСК София във връзка с издадено Разрешение за строеж (РС) № Б-14 / 23.09.2020 г.

В тази връзка съобщаваме на заинтересованите лица, че на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-176/07.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 / 23.09.2020 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за благоустройствен обект (подобект):

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“ находяща се в УПИ VI-304, кв. 736, м. „ГГЦ зона Г-13“, Район „Оборище“ – СО”, с административен адрес ул. „Чаталджа“ № 18 в гр. София“, в район „Оборище“ – СО, от съществуващ топлопровод, разположен под улица – ул. „Чаталджа“, публична общинска собственост, разположена в поземлен имот с и.д. по КККР 68134.404.351, започва и се захранва нов топлопровод Д-2ф48, 3/110 в точка „Т1“ с координати по КС 2005 – кадастрална ( Х = 4 731 624,264 м; У = 322 826,788 м), като продължава приблизително успоредно на оста на ул. „Чаталджа“ и на съществуващият топлопровод 2ф219/315 до точка „В1“ с координати ( Х = 4 731 624,599 м; У = 322 829,769 м), след което продължава приблизително перпендикулярно от точка „В1“ до точка „Т2“ с координати ( Х = 4 731 620,151 м; У = 322 830,270 м), разположена при бордюра. От точка „Т2“, новият топлопровод продължава по същото направление и достига при регулационната линия на поземлен имот 68134.404.304 в точка „Т3“ с координати ( Х = 4 731 617,161 м; У = 322 830,606 м). От точка „Т3“ трасето преминава в поземлен имот 68134.404.304, преминавайки през точка „Т4“ с координати ( Х = 4 731 615,248 м; У = 322 830,821 м) и достига до входната точка „Т5“ при сградата, с координати ( Х = 4 731 614,502 м; У = 322 830,905 м), в която се топлофицира и в която точка трасето приключва.“.

Към настоящето обявление, публикуваме копие от заповедта за съобщаване на заинтересованите лица по реда на чл. 18а, ал. 9 от АПК.

Заповедта с РС № Б-14 / 23.09.2020 г се публикува на електронната страница на район „Оборище“ – СО (so-oborishte.com) и на таблото за обяви на втори етаж в деловодството на район „Оборище“ – СО, бул. Мадрид №1 за срок от 7 /седем/ дни, на основание на чл. 18а, ал. 10 от АПК.

В седем дневен срок от публикуването на настоящето, заинтересованите лица могат да се запознаят със Заповедта и приложенията към нея в район „Оборище“ – СО, бул. Мадрид №1, в сряда от 13:30 ч. до 16:30 часа и петък от 9:30 ч. до 12:30 часа, фоайе пред деловодство на втори етаж, като след изтичане на този срок ще се смята, че Заповедта и приложенията към нея са надлежно връчени на всички заинтересовани страни.

На основание чл. 215, ал. 1 и/ или ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София град, чрез Главния инженер на район Оборище – СО.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, копие от Заповед № РОБ20-РД-09-176/07.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 / 23.09.2020 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО.

Издадена Заповед № РОБ20-РД-09-176-07.10.2020г. за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 – 23.09.2020 г.