ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ДО

ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Във връзка с възникнал инцидент на 13.10.2023 г. с пропадане на жена в шахта, към помещение в сутеренен етаж на сграда с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ № 5, призоваваме всички собственици в етажната собственост на сградите да извършат спешна проверка за наличие на шахти тип „английски двор“, служещи за осветление, вентилация или достъп до избените помещения. В случай, че бъдат установени такива да бъде извършена ревизия на състоянието на капаците и ограждащата им конструкция. При установяване на шахти с компрометирани капаци и/или ограждаща конструкция следва незабавно същите да бъдат обезопасени и в кратък срок ремонтирани.

При установяване наличието на шахти в лошо техническо състояние, с компрометирани капаци, които са собственост на експлоатационните дружества, моля да ни уведомите писмено в кратък срок.

Информираме Ви, че собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно чл. 195, ал. 7 от ЗУТ носят имуществена отговорност за причинени вреди от своите виновни бездействия, в резултат от които може да настъпи авария на строежа, водеща до материални щети или увреждания на трети лица и имоти.

СО – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“