Въпреки отпадането и облекчаването на част от противоепидемичните мерки, въведени в страната с цел ограничаване разпространението на COVID-19, не е отпаднала потребността от закрила и подкрепа за най-уязвимите хора в обществото. С цел продължаване на подкрепата, свързана с осигуряване на топъл обяд, район „Оборище“ – СО сключи анекс за изменение на Договора за реализиране на проекта за целево подпомагане по операцията: BG05FMOP001-5.001-0058-C01 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Оборище“. Проектът е финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Агенция за социално подпомагане.