ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail:oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РОБ19-РД-15-332 от 01.04.2019 г.  на кмета на район „Оборище“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност“, дейност 122 “Специализирана администрация“, в Столична община – район „Оборище“.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 

  • образование – висше, степен „Бакалавър“, професионална квалификация “Строителен инженер“; специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ /“Промишлено и гражданско строителство“/
  • професионален опит – 3 години;
  • ранг – ІV младши.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса.

 

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  4. Копие от документи, доказващи професионален опит:

– за трудов стаж – копие на трудова книжка или УП3;

– за служебен стаж – копие на служебна книжка или УП3;

– за осигурителен стаж – копие от заверена осигурителна книжка от НОИ.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на  12.04.2019г., на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“№1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №1, ет.1 и на страницата в интернет  на района: www.so-oborishte.com.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Одобрява и съгласува инвестиционни проекти на инфраструктурата. Издава разрешения за строеж. Извършва инвеститорски контрол. Изпълнява дейности по благоустройство на района.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността – 620 лева.

Обявление за конкурс

Окончателен протокол-класиране