П Р О Т О К О Л

за допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Началник на отдел  Устройство на територията, контрол на строителството“ в Специализирана администрация при район „Оборище“

І. Таблица за резултатите от проведения тест на 15.03.2019 г. от 10.15 часа.

Име, презиме, фамилия на кандидата Явил се за провеждане на теста Резултати от проведения тест Допуснат до интервю
1 Дениза Върбанова Павлова Да 18 верни отговора Да
2 Евдокия Костадинова Матарова

 

Да 12 верни отговора Не


Допуснати кандидати до интервю:

Дениза Върбанова Павлова

Интервюто ще се проведе от 13.30 часа на 15.03.2019 г. на ІІ етаж – заседателна зала.

Председател: Ю. Качарова: /п/

15.03.2019г.

гр. София