СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ В ДЕЙНОСТ 122 ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

 С решение от 06.03.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-240 от 01.03.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“ в дейност 122 „Специализирана администрация“  при район „Оборище“, на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №8 на Министерски съвет от 2004 г.(ДВ, бр.6 от 2004 г.),  се допускат следните кандидати:

  1. Дениза Върбанова Павлова
  2. Евдокия Костадинова Матарова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на СО – Район “Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, ет. 2 – заседателна зала. Резултатите от решаването на теста ще  бъдат обявени в 12.00 часа на 15.03.2019 г. на информационно табло, етаж 1 в сградата на район „Оборище“, бул. „Мадрид“№ 1 и на електронната страница на района.

Кандидатите, получили на теста резултат над минималния, трябва да се явят на интервю с комисията на 15.03.2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала на същата сграда.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

За председател на конкурсната комисия

Боряна Стефанова  /п/