С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

С решение от 08.01.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-29 от 07.01.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Младши експерт човешки ресурси“ в отдел „Човешки ресурси, образование и социални дейности“  при район „Оборище“, на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №8 на Министерски съвет от 2004 г.(ДВ, бр.6 от 2004 г.),  се допускат следните кандидати:

  1. Мариана Милчева Асенова
  2. Мария Щонова Забилева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.01.2019 г. от 10.00 часа в сградата на СО – Район “Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, ет.2 – заседателна зала. Резултатите от решаването на теста ще  бъдат обявени в 11.30 часа на 23.01.2019 г. на информационно табло, етаж 1 в сградата на район „Оборище“, бул. „Мадрид“№ 1 и на електронната страница на района.

Кандидатите, получили на теста резултат над минималния, трябва да се явят на интервю с комисията на 23.01.2019 г. от 12.00 часа в заседателната зала на същата сграда.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

ИВАН ДИНЧЕВ

Председател на конкурсната комисия