СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ В ДЕЙНОСТ 122 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

 С решение от 06.03.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-240 от 01.03.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Началник на отдел Устройство на територията, контрол на строителството“ в дейност 122 „Специализирана администрация“  при район „Оборище“, на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №8 на Министерски съвет от 2004 г.(ДВ, бр.6 от 2004 г.),  не се допускат следните кандидати:

  1. Жана Стоянова Карагеоргиева – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на специалност „Промишлено и гражданско строителство“ и на 4 години професионален опит или придобит ІІІ младши ранг, необходими за заемането на длъжността.

За председател на конкурсната комисия

Боряна Стефанова   /п/