С решение от 18.04.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-363 от 08.04.2019г. на кмета на район „Оборище“ до конкурс за длъжността “Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност“ при район „Оборище“, на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.20, ал.2 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерски съвет от 2004 г.(ДВ, бр.6 от 2004 г.),  се допускат следните кандидати:

  1. Евдокия Костадинова Матарова
  2. Марк Петров Кашеров

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.04.2019 г. от 10.00 часа в сградата на СО – Район “Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, ет.2 – заседателна зала. Резултатите от решаването на теста ще  бъдат обявени в 12.00 часа на 30.04.2019 г. в сградата на район „Оборище“, бул.“Мадрид“№ 1, етаж 1-деловодство,  на информационно табло.

Кандидатите, получили на теста резултат над минималния, трябва да се явят на интервю с комисията на 30.04.2019 г. от 13.00 часа в заседателната зала, ет.2 на същата сграда.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Нормативни актове и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, които могат да се използват при подготовка за конкурса:

  • Закон за устройство на територията
  • Закон за държавния служител
  • Закон за обществените поръчки
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Закон за административните нарушения и наказания и др.

 

ЮЛИЯНА КАЧАРОВА  /п/

Председател на конкурсната комисия